NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel: - 7.12.2016 | 11:50

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Župa dubrovačka raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel:

1. Voditelj odsjeka za zaštitu okoliša i prostorno uređenje……...1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist tehničke struke (arhitektura, građevinarstvo) ili - prirodoslovne struke (geografija ili znanost o okolišu)
- organizacijske sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu (obrada teksta, grafike i tablica, GIS programi).

2. Komunalni redar ……………………………….....1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Posebni uvjeti:
- srednja stručna sprema, upravni, ekonomski, tehnički ili drugi odgovarajući smjer,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla odgovarajuću visoku stručnu spremu.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11).

Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr . Na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka i na web stranici www.zupa-dubrovacka.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- original ili javno ovjerenu presliku osobne iskaznice,vojne iskaznice, putovnice ili domovnice
- original ili javno ovjerenu presliku diplome
- dokaz o radnom iskustvu (javno ovjerenu presliku radne knjižice uključujući sve stranice na kojima je upisan radni staž ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine)
- original ili javno ovjeren dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen)
- vlastoručno potpisanu izjavu da u odnosu na kandidata ne postoje zapreke za prijam u službu iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
- dokaz ili izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta (poznavanje rada na računalu).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, uz naznaku: ''Natječaj za prijam u službu za Voditelja odsjeka za zaštitu okoliša i prostorno uređenje - ne otvaraj'' ili ''Natječaj za prijam u službu za obavljanje poslova Komunalni redar - ne otvaraj''
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: UP/I-112-02/16-01/03
URBROJ: 2117/08-07-16-3

Srebreno, 5. prosinca 2016.

Pročelnik

Jure Marić, prof.Voditelj odsjeka za zaštitu okoliša i prostorno uređenje - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova:
• predlaže nacrte i prijedloge akata iz ovlasti Odsjeka;
• obavlja stručne poslove iz područja uređenja naselja i stanovanja komunalnih djelatnosti, postupanje s komunalnim otpadom te zaštitom okoliša;
• sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;
• surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Podaci o plaći:
Temeljem Odluke o materijalnim pravima Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa dubrovačka'', broj 11/10) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,2 i osnovice za obračun plaće u visini od 5.108,84 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Područja testiranja:
1. Poznavanje rada na računalu (obrada teksta, grafike i tablica, GIS programi)
2. Poslovi u svezi zaštite od elementarnih nepogoda
3. Poslovi u svezi zaštite okoliša
4. Prostorni planovi: postupak donošenja
5. Komunalni otpad: način zbrinjavanja

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJA KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
3. Zakon o gradnji (NN 153/13)
4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 114/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
4. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)

Komunalni redar - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova:
• vrši kontrolu nad objektima, uređajima, površinama i radom osoba u svim slučajevima koji ulaze u djelokrug poslova komunalnog redarstva;
• određuje obustavu radova iz svoje nadležnosti, koja se vrše u suprotnosti s propisima, do konačne odluke nadležnog organa;
• rješenjem naređuje fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
• izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
• prati stanje na terenu u cilju evidentiranja novih obveznika plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa;
• prati stanje na terenu u svezi zauzimanja, prekopavanja i izvanredne uporabe javnih i javno prometnih površina Općine radi zaštite istih;
• prikuplja sve podatke potrebne za rad Odsjeka;
• pruža stručnu pomoć građanima i pravnim osobama u pitanjima iz ovlasti Odsjeka;
• komunalni redar samostalno bez posebnog naloga vrši pregled objekata i prostorija i prostora radi utvrđivanja da li se provode propisi i mjere iz oblasti komunalne djelatnosti, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka.

Podaci o plaći:
Temeljem Odluke o materijalnim pravima Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik općine Župa dubrovačka'', broj 11/10) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,1 i osnovice za obračun plaće u visini od 5.108,84 kuna bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Područja testiranja:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu
2. ZUP

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJA KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 114/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervju (razgovor).
Rješavanje testa traje do 120 minuta.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Općine Župa dubrovačka www.zupa-dubrovacka.hr te na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka, srebreno, Vukovarska 48, prizemlje, najmanje pet dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.
Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.Prilagođeno pretraživanje Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

 

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

 

 

 

 

 


leksikon

dunea
Izvješće o javnoj raspravi u postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine-18.1.2017 | 15:08
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)-21.12.2016 | 14:14
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)-21.12.2016 | 14:12
SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA S OVOGODIŠNJIM STIPENDISTIMA-21.12.2016 | 13:43
SAZVANA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-14.12.2016 | 11:38
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI BRGAT-12.12.2016 | 10:59
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel:-7.12.2016 | 11:50
OBJAVLJENA LISTA STIPENDISTA ŽUPE DUBROVAČKE-29.11.2016 | 18:29
ZBIRNA LISTA za izbore članova vijeća mjesnog odbora Donji Brgat-21.11.2016 | 09:07
Kandidacijska lista za izbore članova vijeća mjesnog odbora Donji Brgat-21.11.2016 | 08:16
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI BRGAT-10.11.2016 | 12:56
SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA-4.11.2016 | 11:14
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Župa dubrovačka za školsku/akademsku godinu 2016./2017. -14.10.2016 | 14:58
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Župa dubrovačka-14.10.2016 | 14:56
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija za školovanje studenata i učenika srednjih škola za 2016./2017. godinu-14.10.2016 | 14:55
P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima Općine Župa dubrovačka za 2017. godinu-19.9.2016 | 13:03

Sva prava pridržava Općina Župa dubrovačka © 2008. Vrijeme otvaranja stranice: 0.40 sek.  Izrada Du Team - održavanje Župčica obrt